Hakka dialect

Chinese name: 客家语
Area: Taiwan, Hong Kong, Macau, Guangdong, Fujian, Guangxi, Hainan, Hunan, southern Jiangxi, western and southwestern Sichuan, Singapore, Australia, Canada.
Number of speakers: 65 million people